Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de arbeider alene uten kolleger til stede

I 2016 oppga 28 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 730 000 personer, at de arbeider alene, uten kolleger til stede i tre fjerdedeler av tiden eller mer. Prosentandelen arbeidstakere som arbeider alene er uendret siden 2013.

Å arbeide alene er mer utbredt blant menn enn blant kvinner (31 vs. 25 %) og i aldersgruppen 55-66 år blant begge kjønn. Det er særlig utbredt innen sjåføryrker, blant bønder og fiskere og blant renholdspersonell. Dette gjenspeiles i næringsfordelingen der flere enn fire av ti innen landtransport/lagring/post, jord-/skogbruk/fiske/akvakultur og lege-/tannlege/andre helsetjenester oppgir at de arbeider alene tre fjerdedeler av tiden eller mer. Alenearbeid er mest utbredt blant selvstendig næringsdrivende.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hvor stor del av tiden arbeider du alene uten at kolleger er i nærheten?

Arbeidsmiljørelevans

Å arbeide alene kan være en belastning, og særlig dersom det skulle skje noe uventet 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidet er utformet slik at det gir mulighet for kommunikasjon og kontakt med andre medarbeidere i virksomheten.

Noen arbeider alene mer eller mindre frivillig, andre ikke. For eksempel kan alenearbeid dreie seg om det å ha hjemmekontor, gå nattevakter i hjemmesykepleien eller kjøre langtransport.

Økt bruk av teknologi, og et arbeidsliv i stadig endring gjør at flere og flere arbeidstakere arbeider alene (Huang et al 2018). Forskning viser at arbeidstakere som arbeider mye alene er utsatt for høyere risiko i sitt arbeid, særlig knyttet til arbeidsulykker (Caffaro et al 2018). For eksempel viste Lucas og kolleger, i en studie blant profesjonelle fiskere, at å jobbe alene var den største bidragsgivende faktoren for dødsulykker, for eksempel etter fall over bord (Lucas et al 2017). Risikoen for å bli utsatt for vold er også høyere ved alenearbeid, sammenliknet med arbeidssituasjoner der flere ansatte er til stede (Svalund 2009).

Litteratur

Bråten, M. HMS-utfordringer ved alenearbeid. Fafo-notat 2016:22, Oslo: Fafo, 2016.
Svalund, J. Vold og trusler om vold i offentlig sektor. Fafo-rapport 2009:30, Oslo: Fafo, 2009.