Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at feil de gjør i jobben kan sette andre menneskers liv og helse i fare

I 2016 oppga 31 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 790 000 personer, at feilhandlinger i arbeidet kan sette andre menneskers liv og helse i fare i en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Andelen har vært stabil i perioden 2000-2016.

Det er høyere andel menn enn kvinner (35 vs. 26 %) som oppgir at feil de gjør i arbeidet kan sette andre menneskers liv og helse i fare, og det er særlig ansatte innen manuelle yrker og helse-relaterte yrker som oppgir dette.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Kan ditt eller andre menneskers liv settes i fare dersom du gjør feil i jobben?

 

Arbeidsmiljørelevans

Konsekvensene av feilhandlinger i arbeidet kan variere fra å utgjøre liten eller ingen skade til å ha potensielt dødelig konsekvenser for andre mennesker 

Årsakene til feilhandlinger kan være mange og komplekse, og forskningen på området har skilt mellom aktive og latente feilhandlinger (Reason 1997). Latente feilhandlinger antas å være forårsaket av organisatoriske faktorer, som for eksempel for høy arbeidsmengde, manglende opplæring og dårlig vedlikehold av systemer og utstyr (Kalra 2004). Aktive feil knyttes til handlinger som for eksempel at arbeidstakeren bevisst unnlater å følge regler og prosedyrer (Kalra 2004).

For den yrkesaktive kan det være en stor belastning å vite at eventuelle feil som blir begått, kan sette andre menneskers liv og helse i fare. Forskning gjennomført blant helsepersonell har for eksempel vist at ansatte som har vært involvert i en hendelse som resulterte i en skade på en pasients liv eller helse rapporterte høyere nivå av stress og angst i arbeidet sammenlignet med ansatte som ikke hadde vært involvert i slike typer hendelser (Winning et al 2018).

Litteratur

Reason, J. Managing the risks of organizational accidents. 1st edition, London: Routledge, 1997.