Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir manglende opplæring i å utføre arbeidsoppgaver

I 2016 oppga 14 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 360 000 personer, at de ukentlig eller oftere utfører arbeidsoppgaver som de ikke har fått nok opplæring i å utføre. Andelen har vært stabil siden 2006, og det er ingen forskjell mellom menn og kvinner.

Det er særlig i yrker som politi/vakt og IKT-rådgivere/teknikere som oppgir at de ukentlig utfører arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig opplæring sammenlignet med øvrige yrker.

 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hender det at du må utføre oppgaver som du ikke synes du har fått god nok opplæring i?

Arbeidsmiljørelevans

God og nødvendig opplæring er viktig for å kunne utføre arbeidet sitt på en trygg og sikker måte 

I arbeidsmiljøloven stilles det krav til opplæring av arbeidstakere. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Det skal tas særlig hensyn til yngre arbeidstakeres manglende arbeidserfaring, at de ikke nødvendigvis er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko.

Opplæringen skal sørge for at arbeidstakeren mestrer arbeidet sitt, at arbeidet er helsefremmende og meningsfylt og den skal bidra til å forhindre arbeidsulykker, fremme produktivitet og hindre utstøting. Knyttet til sikkerhet har man påpekt viktigheten av å informere arbeidstakeren om farer og risikokilder i arbeidet, blant annet gjennom opplæring i spesifikke arbeidsprosesser og beste praksis for å unngå farlige situasjoner.

En betydelig mengde forskning dokumenterer effekten av sikkerhetsopplæring (Hofmann et al 2017). For eksempel viste en stor litteraturgjennomgang at individuelt tilrettelagt sikkerhetsopplæring var knyttet til bedre sikkerhetsatferd og også til en lavere forekomst av ulykker (Burke et al 2006). Tidligere studier har også vist hvor viktig et godt sikkerhetsklima er for å forebygge arbeidsrelaterte skader blant unge yrkesaktive (Clarke 2012). I en studie fra 2017 fant forskerne at ikke bare ledere, men også kolleger og foreldre – ved å formidle gode holdninger til og rette oppmerksomheten mot sikkerheten på arbeidsplassen – påvirket holdningene og risikoatferden til unge arbeidstakere, som igjen viste seg å ha betydning for skadeforekomsten blant de unge (Pek et al 2017).