Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir risiko for å oppleve arbeidsulykker

I 2016 oppga 14 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 350 000 personer, at skaderisikoen i arbeidet var stor eller middels stor. Denne andelen har gått ned i perioden 2000-2016. En større andel menn enn kvinner (19 % vs. 8 %) oppgir at dette, og det er en noe høyere andel yrkesaktive i de yngre aldersgruppene som opplever større skaderisiko i arbeidet. 

Det er yrkesaktive i sjåføryrker, bønder/fiskere og anleggsarbeidere hvor vi finner høyest prosentandel som oppgir stor eller middels stor skaderisiko i arbeidet. Om lag 24 prosent av yrkesaktive som arbeider i virksomheter med én sysselsatt oppgir at skaderisiko, mens om lag 14 prosent av yrkesaktive i store virksomheter (over 200 sysselsatte) oppgir det samme.


Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hvordan vurderer du risikoen for at du skal bli utsatt for arbeidsulykker, er den stor, middels eller liten?

Arbeidsmiljørelevans

Å arbeide i et miljø der risikoen for skade blir oppfattet som stor kan oppleves som belastende 

Opplevd skaderisiko handler om hvor sannsynlig arbeidstakeren opplever at det er å bli utsatt for en arbeidsskade eller arbeidsulykke. Sikkerheten på en arbeidsplass avhenger blant annet av at arbeidstakerne klarer å gjenkjenne farer som kan øke forekomsten av arbeidsskader og arbeidsulykker, og ikke minst at de har mottatt tilstrekkelig opplæring slik at de vet hva de kan gjøre for å minimere risikoen for disse farene.

Opplevd skaderisiko er en subjektiv opplevelse, og er påvirket av en rekke faktorer, som for eksempel individuelle karakteristika, arbeidsoppgavene, arbeidsmiljøet, ledelsen og sikkerhetsklimaet (Leveson 2004). I tillegg har forskning vist at det er en sammenheng mellom opplevelse av risiko og hvilken opplæring arbeidstakeren har fått i arbeidet, og videre om arbeidstakeren tidligere har vært utsatt for en skade eller ulykke i arbeidet (Leiter et al 2009; Mullen 2004). Sikkerhetsklima har i tidligere forskning blitt framhevet som en viktig faktor for å forebygge arbeidsskader og arbeidsulykker (Huang et al 2006).