Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser forekomst av hodepine

I 2016 oppga om lag 28 prosent av de yrkesaktive at de opplever hodepine i løpet av en måned, tilsvarende om lag 720 000 personer. Av dette er om lag 40 prosent arbeidsrelatert. Dette innebærer at om lag 280 000 personer opplever arbeidsrelatert hodepine i løpet av en måned.

Hodepine forekommer nesten dobbelt så hyppig blant kvinner som blant menn. Andelen som opplever hodepine i løpet av en måned, varierer fra 12 til 44 prosent i ulike yrkesgrupper. Flere av yrkesgruppene som ligger høyt, både med hensyn til total og arbeidsrelatert hodepine, er ulike helse- og sosialyrker, undervisningsyrker og kontoryrker.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, vært ganske plaget, litt plaget eller ikke plaget av hodepine eller migrene? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Hodepine er en svært vanlig helseplage. For noen dreier det seg om moderate og forbigående plager som har en begrenset innvirkning på livssituasjonen, men for mange kan konsekvensene være betydelige 

Hva som gir hodepine eller migrene kan variere fra person til person. Både for mye og for lite søvn kan utløse migrene. Det samme kan kosthold og levevaner, samt ulike belastninger på jobb. Migrene kan også opptre samtidig med spenningshodepine. Spenningshodepine kan utløses av ulike belastninger, fra sykdom, tungt arbeid og uheldige arbeidsstillinger til opplevelsen av urimelige krav og annet psykisk press. Dårlig inneklima kan også være en medvirkende faktor. 

To nyere studier fra STAMI viser en sammenheng mellom hodepine og sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet. Basert på landsrepresentative paneldata fra LKU fant man at hodepine var henholdsvis nær tre og fire ganger mer vanlig blant dem som i stor grad opplevde rollekonflikt og mobbing/trakassering. Forfatterne fant også en sammenheng med selvrapportert dårlig sosialt klima og nedbemanning. Om lag en fjerdedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse fire faktorene (Tynes et al 2013). I den andre studien fant man at 7 av 14 psykososiale faktorer viste en sammenheng med alvorlighetsgraden av hodepine to år etter. De viktigste faktorene var opplevelse av høye kvantitative krav, høy grad av rollekonflikt, lav kontroll over avgjørelser knyttet til eget arbeid og lav kontroll over intensiteten i arbeidet (Christensen & Knardahl 2012)

Litteratur