Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser forekomsten av luftveisplager

I 2016 oppga fem prosent av de yrkesaktive at de var plaget av tetthet eller piping i brystet i løpet av siste måned. Blant de som oppgav luftveisplager, tilskriver en av sju at plagene helt eller delvis skyldes jobben, noe som tilsvarer om lag 18 000 personer.

Kokk/kjøkkenassistent, tømrer og renholder er yrkesgrupper som oppgir høyest andel luftveisplager. Det er ikke tilstrekkelige data til å si noe om arbeidsrelaterte plager for yrker. Ser vi derimot på næringsgrupper, ser vi at innen byggevirksomhet oppgir bortimot halvparten av de med luftveisplager at plagene er arbeidsrelatert. Forekomsten av luftveisplager øker med alderen. Ser vi imidlertid kun på arbeidsrelaterte plager, er det aldersgruppen 25-34 år som oppgir høyest forekomst. Forekomsten avtar klart med økende utdanningsnivå, både når det gjelder plager totalt og arbeidsrelaterte plager.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2016: Har du i løpet av den siste måneden vært plaget av tetthet i brystet, piping i brystet? Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Årsakene til luftveisplager er mange, men for noen av tilfellene kan innånding av forurenset luft i arbeids­atmosfæren være en medvirkende faktor

Luftveissymptomer og -sykdommer er vanlig i befolkningen, fra barneårene til pensjonistalderen. Symptomer som tetthet og piping i brystet er en del av det bildet vi ser ved kroniske luftveissykdommer som astma og kols. Innånding av støv og gass på arbeidsplassen kan være en medvirkende årsak til plagene. Plagene kan etter lengre tids eksponering utvikle seg til kroniske luftveissykdommer. Disse sykdommene (for eksempel kols og støvlungesykdommer) kan være vanskelige å kartlegge med hensyn til eksponering, for eksempel fordi vedkommende kan ha skiftet jobb eller gått av med pensjon, eller fordi historisk eksponeringsnivå er mangelfullt dokumentert. Vi forventer at EXPO online lansert i 2017 vil gi bedre tilgang til målinger av støv og gass på norske arbeidsplasser.

Støvlunge­sykdom (pneumokoniose, gresk: steinlunge) er ulike former for lungefibrose forårsaket av mineralstøv, spesielt asbest (asbestose) og kvarts (silikose). For 50 år siden ble disse sykdommene omtalt som de vanligste yrkesbetingede lungesykdommene, men på grunn av asbestforbudet innført i 1986 er asbestose en sjelden sykdom i dag.

Basert på en analyse av levekårsdata fant vi at menns eksponering for mineralstøv, organisk støv eller metallstøv/-røyk på jobb var risikofaktorer for luftveisplager, og 19 prosent av tilfellene av plagene blant de yrkesaktive kunne tilskrives slik eksponering. Studien viste også at samlet effekt av daglig røyking og eksponering for støv var mer enn additiv, noe som tyder på et samspill mellom røyk og støv ved utvikling av luftveisplager (Tynes et al 2018).

 

Litteratur

STAMI. Faktaark Yrkesbetinget KOLS. Faktaark 02/2009, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2009.
Fell AK et al. Arbeidsrelatert kols. Tidsskrift for den norske legeforening 2014; 134: 2158-63
Eduard W. Risikofaktorer for astma og allergi i landbruket. Allergi i praksis/Nr. 1/2009, s. 42-45, 2009.
Leira HL. Kols – ikke bare hos røykere. Tidsskrift for den norske legeforening 2011; 131: 1756-7
Aasen TO, Kongerud J. Arbeidsrelatert astma – diagnostikk og oppfølging. Tidsskrift for den norske legeforening 2014; 134(20): 1955-9
Humerfelt S, Skjørten I, Melsom MN. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): Forekomst, diagnostikk og behandling. Indremedisineren 2014; 6(4): 22-25