Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andel som oppgir nedsatt hørsel og/eller øresus siste måned

Prosentandelen som oppgir nedsatt hørsel og/eller øresus, har i perioden 2006– 2013 ligget stabilt på 11–12 prosent. I 2016 var andelen 16 prosent. Økningen på 4-5 prosentpoeng kan skyldes at spørsmålet ble endret i 2016.

I 2016 oppga nær 10 prosent av alle yrkesaktive nedsatt hørsel. Det tilsvarer 250 000 personer. I overkant av en fjerdedel oppga at hørselstapet helt eller delvis skyldtes arbeidet. 

Øresus ser ut til å være litt mer utbredt enn nedsatt hørsel. I 2016 oppga nær 11 prosent av alle yrkesaktive øresus. Det tilsvarer 270 000 yrkesaktive. Om lag en fjerdedel oppga at øresusen helt eller delvis skyldtes arbeidet.

Det er yrkesaktive innenfor typiske yrker i næringene jordbruk/skogbruk/fiske, industri, kraft-/vannforsyning, bygge-/anleggsvirksomhet og transport/lagring som oppgir høyest andel med nedsatt hørsel og/eller øresus.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke plaget av

  • nedsatt hørsel, slik at det er vanskelig å følge en samtale når flere deltar?
  • øresus?

Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb? 

 

 

 

Arbeidsmiljørelevans

Støyeksponering er den best dokumenterte risikofaktoren for hørselsskade i arbeidsmiljøsammenheng

Forskning har vist at hørselen kan bli gradvis skadet ved stadig eksponering for et A-veid lydtrykk med en middelverdi på over 80-85 desibel (dB) i løpet av en åtte timers arbeidsdag (kontinuerlig lyd), og hørselsskade og øresus kan oppstå umiddelbart ved eksponering for et kortvarig C-veid lydtrykk på >130 dB (impulslyd). Hørselsskade grunnet støy er gjerne noe man pådrar seg i løpet av de første 10-15 årene i yrket. Samtidig eksponering for enkelte kjemikalier og støy, samt eksponering for støy og vibrasjoner samtidig, er antatt å gi større skade på hørselen enn støy alene. 

Støyskader er den arbeidsrelaterte sykdommen som hyppigst blir meldt til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Store amerikanske populasjonsstudier har vist at om lag 10 prosent av hørselstapet i befolkningen kan tilskrives arbeidsrelatert støyeksponering. Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen gir verdier for tillatt lydnivå i arbeidsmiljøet.

De fleste av oss vil uavhengig av støyeksponering oppleve et hørselstap som følge av økende alder. Norske og internasjonale normalverdier for hørselstap blant ueksponerte individer viser et forventet aldersbetinget hørselstap blant menn i 60-årene på 30–40 dB i frekvensområdet 3–6 kHz. Tilsvarende verdier for kvinner er i overkant av 20 dB. Imidlertid er den individuelle variasjonen betydelig. 

Litteratur

Lie A et al. Støy i arbeidslivet og helse. STAMI-rapport/-nr 10, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2013.
Lie et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89(3): 351-72