Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser forekomst av øyeplager

Forekomsten av øyeplager i yrkesbefolkningen har gått ubetydelig ned de siste 10-15 årene. Andelen som er relatert til arbeidsmiljøeksponering har også vært fallende. I siste periode ser vi imidlertid en liten økning i forekomsten. I overkant av en av ti yrkesaktive har ifølge LKU 2016 øyeplager i løpet av en måned, og nær 40 prosent av de som oppgir slike plager, mener at de helt eller delvis skyldes jobben. Dette innebærer at om lag 110 000 rapporterer om arbeidsrelaterte øyeplager i løpet av en måned. Forekomsten av øyeplager øker litt med økende alder.

Andelen med øyeplager (siste måneden) varier fra fem til over 20 prosent mellom yrkesgruppene.  De fire yrkesgruppene som rapporterer om mest arbeidsrelaterte øyeplager er: metallarbeider, saksbehandler, profesjonell kunstner og kontormedarbeider. De samme gruppene er blant de med høyest forekomst samlet sett også.  

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært plaget av øyeplager med kløe, sårhet, rødhet eller rennende øyne? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Det er mange mulige årsaker til plager fra øynene. I jobbsammenheng er det tradisjonelt sett mest naturlig å tenke på støv, gass og damp og dårlig inneklima 

Øyet har kontinuerlig kontakt med støvpartikler, pollen, kjemikalier, virus, bakterier, røyk og forurensing. Alt dette kan føre til problemer. Trekk, ekstreme temperaturer, følelsesmessig og fysisk stress samt anstrengelser forverrer ofte lidelser i øyet.

Etter at datamaskiner ble fast inventar på mange kontorpulter, dukket det opp nye plager i form av irriterte, tørre, trette, kløende og såre øyne. Skjermbruk stiller spesielle krav til synet. I tillegg kan skjermbildet være ustabilt og skjermen støvete, og det kan øke belastningen. Overanstrengte øyne kan også skyldes overarbeid eller arbeid i dårlig lys. 

Det er ikke tilstrekkelig klarlagt hvilke effekter som oppstår etter vedvarende belastninger av de forskjellige funksjonene i synsapparatet. Det er godt dokumentert at vedvarende nærarbeid foran dataskjermer skaper synstilknyttede plager i form av øyetretthet, øyesvie, uklare synsinntrykk, tidvis dobbeltbilder og andre synsforstyrrelser.

Litteratur

Thorud et al. Eye-related pain induced by visually demanding computer work. Optom Vis Sci 2012; 89: E452-64
Peate WF. Work-Related Eye Injuries and Illnesses. Am Fam Physician 2007; 75(7): 1017-1022