Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andel som oppgir søvnvansker siste måned

Nær 26 prosent av alle yrkesaktive oppgir søvnvansker siste måned. Det tilsvarer 660 000 yrkesaktive. Om lag én av tre av disse oppgir at vanskene helt eller delvis har sammenheng med situasjonen på arbeidsplassen. Forekomsten av søvnvansker har blitt noe redusert siden 2013, men er på tilsvarende nivå som i 2009.

Kvinner oppgir søvnvansker i større grad enn menn. Videre er det en svak overvekt av søvnvansker blant yrkesaktive med lav utdanning, men det er ingen tydelig aldersgradient. Søvnvansker varierer etter yrke. Høyest andel med søvnvansker finnes blant profesjonelle kunstnere, pleie- og omsorgsarbeidere, vernepleiere/sosialarbeidere og frisører/kosmetologer.

Spørsmål som er stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært plaget av søvnvansker, for eksempel problemer med innsovning, for tidlig oppvåkning eller at du får for lite søvn? Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

 

Arbeidsmiljørelevans

Psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet og arbeidstidsordninger som nattarbeid, men også kveldsarbeid og arbeid som starter før klokka sju om morgenen, kan gi økt risiko for søvnvansker

Søvn er den viktigste restitusjonsmekanismen for mennesker, med stor betydning for hjernens og kroppens funksjoner. Søvnvansker, forstått som dårlig eller lite søvn grunnet innsovningsvansker, gjentatte oppvåkninger eller fraværende restitusjon etter endt søvn, er i seg selv en uønsket tilstand, men er også assosiert med psykisk og somatisk sykdom, arbeidsskader, sykefravær og uføretrygd.

Arbeidstidsordninger og de psykososiale risikofaktorene mobbing, ubalanse mellom innsats og belønning, høye kvantitative krav, og kombinasjonen av høye krav og lav selvbestemmelse er dokumentert å gi økt risiko for søvnvansker. To nylig publiserte norske studier (Johannessen og Sterud 2017, Vleeshouwers et al 2016) viser at også rollekonflikt, emosjonelle krav, og jobb-familie-konflikt kan ha negativ innvirkning på søvnen. Sosial støtte, selvbestemmelse og organisatorisk rettferdighet synes å beskytte mot søvnvansker. 

Litteratur

Lie et al. Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie. STAMI-rapport nr 1, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2014.
Linton et al. The effect of the work environment on future sleep disturbances: a systematic review. Sleep medicine reviews 2015; 23: 10-19
Johannessen & Sterud. Psychosocial factors at work and sleep problems: a longitudinal study of the general working population in Norway. Int Arch Occup Environ Health. 2017; 90 (7): 597-608