Eksporter graf

Om grafen

Figuren viser andel yrkesaktive født i 1967-76 behandlet for diabetes i spesialisthelsetjenesten

Om lag 0,6 prosent av de yrkesaktive i aldersgruppen 37– 46 år (i 2013) ble utredet og behandlet for diabetes (type 2 samt uspesifisert diabetes) i spesialisthelsetjenesten i treårsperioden 2012–2014. Det var flere menn enn kvinner som ble utredet og behandlet (0,8 mot 0,5 %).

Sjåføryrker, ufaglærte og ulike operatører er blant yrkesgruppene med høyest forekomst. Dette er mye de samme yrkene som har høy forekomst av hjertesykdom. Skift- og nattarbeid er utbredt i flere av disse yrkene. Men det kan også være eksponeringer utenom jobb som gjør at disse yrkene har en høy forekomst (kosthold, røyking og andre livsstilsfaktorer). Nederst på listen finner vi advokater/dommere, kunstnere og frisører.

Arbeidsmiljørelevans

Organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer kan ha betydning for utvikling av diabetes.

Diabetes mellitus er en kronisk sykdom, og det viser en økende trend over hele verden. Type 2 diabetes utgjør 90 prosent av all diabetes. Det er assosiert med vektøkning og insulinresistens. Forskning i de senere år har antydet at skiftarbeid kan være en risikofaktor for type 2 diabetes. Siden skiftarbeid blir stadig mer vanlig, kan det bidra til den økende utviklingen av diabetes.

Det er godt dokumentert at skift- og nattarbeid øker risikoen for diabetes type 2 (Lie et al 2014). Årsakssammenhengen er komplisert, men kan blant annet involvere endret metabolisme (stoffskifte) på grunn av døgnrytmeforstyrrelser. Det har vist seg å være en dose–respons-relasjon, der risikoen øker med økende antall år i roterende skiftarbeid (Pan et al 2011). En stor del av risikoøkningen kunne forklares med vektøkning i skiftarbeidsgruppen. Det er også funnet en sammenheng mellom lang arbeidstid og diabetes (Kiwimäki et al 2015).

Litteratur

Knutsson A, Kempe A. Shift work and diabetes--a systematic review. Chronobiology internationa 2014; 31: 1146-51
Pan A, Schernhammer ES, Sun Q, Hu FB. Rotating night shift work and risk of type 2 diabetes: two prospective cohort studies in women. PLoS Med 2011; 8: e1001141
Lie et al. Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie. STAMI-rapport nr 1, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2014.