Eksporter graf

Om grafen

Figuren viser andel yrkesaktive født i 1967-76 behandlet for støyskade og/eller øresus i spesialisthelsetjenesten

Figuren viser at 3 av 1000 yrkesaktive i aldersgruppen 37–46 år (i 2013) ble utredet og behandlet for en støyskade og/eller øresus i spesialisthelsetjenesten i perioden 2012-2014.

De høyeste andelene yrkesaktive behandlet for støyskade eller øresus finnes i typiske manuelle yrker innenfor bygge-/anleggsvirksomhet, kraft-/vannforsyning, utvinning av råolje/naturgass og transport/lagring.

Arbeidsmiljørelevans

Støyeksponering er den best dokumenterte risikofaktoren for hørselsskade i arbeidsmiljøsammenheng

Forskning har vist at hørselen kan bli gradvis skadet ved stadig eksponering for et A-veid lydtrykk med en middelverdi på over 80-85 desibel (dB) i løpet av en åtte timers arbeidsdag (kontinuerlig lyd), og hørselsskade og øresus kan oppstå umiddelbart ved eksponering for et kortvarig C-veid lydtrykk på >130 dB (impulslyd). Hørselsskade grunnet støy er gjerne noe man pådrar seg i løpet av de første 10-15 årene i yrket. Samtidig eksponering for enkelte kjemikalier og støy, samt eksponering for støy og vibrasjoner samtidig, er antatt å gi større skade på hørselen enn støy alene. 

Støyskader er den arbeidsrelaterte sykdommen som hyppigst blir meldt til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Store amerikanske populasjonsstudier har vist at om lag 10 prosent av hørselstapet i befolkningen kan tilskrives arbeidsrelatert støyeksponering. Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen gir verdier for tillatt lydnivå i arbeidsmiljøet.

De fleste av oss vil uavhengig av støyeksponering oppleve et hørselstap som følge av økende alder. Norske og internasjonale normalverdier for hørselstap blant ueksponerte individer viser et forventet aldersbetinget hørselstap blant menn i 60-årene på 30–40 dB i frekvensområdet 3–6 kHz. Tilsvarende verdier for kvinner er i overkant av 20 dB. Imidlertid er den individuelle variasjonen betydelig. 

Litteratur

Lie A et al. Støy i arbeidslivet og helse. STAMI-rapport/-nr 10, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2013.
Lie et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89(3): 351-72