Eksporter graf

Om grafen

Figuren viser andel yrkesaktive født i 1967-76 behandlet for angst- og depresjonslidelser i spesialisthelsetjenesten

Figuren viser at 5 prosent av de yrkesaktive i aldersgruppen 37–46 år (i 2013) ble behandlet for angst- og depresjonslidelser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2012–2014.

Vi ser at andelen som fikk spesialistbehandling varierer etter yrke, fra i underkant av 3 prosent til i overkant av 9 prosent. Høyest andeler finnes i yrker innenfor helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Høye andeler finnes også for servicepersonell i hotell- og restaurantbransjen, renholdere og kunstnere. Vi ser også at andelene er høyere enn gjennomsnittet for enkelte yrker innenfor undervisningssektoren.

Data fra NPR viser at andelen med psykiske lidelser er dobbelt så stor blant kvinner som blant menn, og at andelen synker med økende utdanning for både menn og kvinner.

Arbeidsmiljørelevans

Forskning har vist at psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet kan gi økt risiko for å utvikle psykiske plager og lidelser

Psykiske lidelser betegner tilstander hvor bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt. Med få unntak vil psykiske lidelser oppleves som mer belastende og ha større innvirkning på tanker, følelser og atferd enn psykiske plager. Angst og depresjon er de vanligste psykiske lidelsene.

Psykiske plager og lidelser kan knyttes til nedarvet sårbarhet, akutte kriser, oppvekstsvilkår, sosiale relasjoner og situasjonen på arbeidsplassen. Ofte er psykiske plager og lidelser et resultat av flere av disse risikofaktorene, noe som kan gjøre det vanskelig å påvise de uavhengige effektene av de enkelte faktorene. 

Faktorer i arbeidssituasjonen kan være en kilde til stressreaksjoner, og vedvarende stressreaksjoner, opprettholdt med grubling og bekymringstanker, gir økt risiko for psykiske plager og lidelser. En rekke kunnskapsoppsummeringer, og nylig publiserte studier fra STAMI, viser samsvarende at psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet påvirker psykisk helse. I en populasjonsrepresentativ studie fra STAMI (Johannessen et al 2013) ble det estimert at ¼ av plagene blant norske yrkesaktive kunne vært unngått dersom kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært eliminert.

Følgende faktorer er vist å gi økt risiko for psykiske plager og lidelser:

  • * høye krav i kombinasjon med lav jobbkontroll
  • * ubalanse mellom innsats og belønning
  • * mobbing
  • * lav jobbkontroll
  • * organisatorisk urettferdighet
  • * høye kvantitative krav
  • * lav sosial støtte
  • * jobbusikkerhet
  • * rollekonflikt
  • * emosjonelle krav

Litteratur

Stansfeld & Candy. Psychosocial work environment and mental health--a meta-analytic review. Scandinavian Journal of Work Environment and Health 2006; 32 (6): 443-62
Ndjaboué et al. Organisational justice and mental health: a systematic review of prospective studies. Occup Environ Med 2012; 69(10): 694-700