Sykefraværet er et hyppig omtalt tema i den norske offentlige debatten, men at fraværet kan henge sammen med arbeidsforholdene blir i mindre grad omtalt. Sykefravær må sees på som en konsekvens av mange forhold. Sykdom og skade er bare to av flere viktige faktorer. Også personalpolitikk, toleranse for sykefravær og eksponeringer i arbeidsmiljøet kan bety mye. Her presenteres selvoppgitt sykefravær basert på Levekårsundersøkelsen.