Dersom en sykemeldt person ikke har kommet tilbake i arbeid innen ett år, er sykepengerettighetene brukt opp. Oppbrukte sykepengerettigheter er ofte et varsel om at man er på vei ut av arbeidslivet. Uførepensjonering kan sees på som en av flere indikatorer for avgang fra arbeidslivet. Yrkesspesifikke uførerater ville være det beste målet for å vurdere eventuell arbeidsrelasjon, men vi har bare opplysninger om næringsgruppe i dataene fra NAV.