Helseskadelig støv og gasser i lufta kan utløse eller forverre luftveisplager når de pustes inn, og på lengre sikt forårsake sykdommer som kols, astma, hjerte-kar sykdommer og enkelte krefttyper. Risiko for helseeffekter avhenger av eksponeringsgrad, stoffenes iboende egenskaper, partikkelstørrelse og partiklenes fysiske og kjemiske sammensetning. I tillegg er individuell mottakelighet (sårbarhet) en faktor.