Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de utsettes for støv eller røyk fra metaller

I 2016 oppga i overkant av tre prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende om lag 87 000 personer, at de i sin arbeidssituasjon er utsatt for støv eller røyk fra metaller i en liten del av arbeidsdagen eller mer. Andelen som oppgir denne typen eksponering er halvert siden 2003. Det er nesten utelukkende menn som rapporterer slik eksponering, og det er metallarbeidere, mekanikere, operatører i industri og byggearbeidere som er mest utsatt.  

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Kan du i din arbeidssituasjon tydelig se i lufta eller lukte støv eller røyk fra metaller? F.eks. sveiserøyk, bly, krom, nikkel, sink, aluminium, kobber eller tinnstøv? 

Arbeidsmiljørelevans

Eksponering for metallstøv og -røyk kan forårsake ulike sykdommer i luftveiene, lungekreft og nevrologiske skader

Eksponering for metaller/grunnstoffer (f.eks. mangan, aluminium, nikkel, krom, silisium) og metallforbindelser skjer vanligvis ved å puste inn partikler som dannes ved f.eks. sveising, sandblåsing av metallholdig overflater eller ved arbeid i industrier hvor man fremstiller metaller fra malmer og mineraler. Helserisikoen varierer etter partikkelstørrelse, type metall, hvilken form det forekommer i og i hvilken grad metallet er biotilgjengelig. Biotilgjengelighet dreier seg om den andelen av metallet som er løselig i kroppsvæsker og som potensielt er absorberbar i kroppen.

I smelteverk fremstiller man metaller (og halvmetaller) fra malmer og mineraler. Den eksakte fremstillingsmåten avhenger av hvilket metall man fremstiller. På grunn av en tradisjonelt god tilgang på elektrisk kraft, finnes det mange smelteverk i Norge som produserer blant annet nikkel, mangan, aluminium, jern og silisium. Produksjonen av ulike metaller og legeringer har det til felles at forskjellige luftveisirritanter som partikler, røyk og gasser avgis til arbeidsatmosfæren. Søyset et al 2013 gjorde en litteraturstudie hvor de så på sammenhengen mellom eksponering i smelteverksindustrien og ikke-maligne luftveissykdommer. I de aktuelle studiene er det beskrevet sammenheng mellom eksponering i den metallproduserende industrien og forekomst av luftveissymptomer, kols og yrkesrelatert astma. Det antas at eksponeringene i den metallproduserende industrien fører til økt fall i lungefunksjon og dermed til utviklingen av kols. Det er imidlertid få studier som har beskrevet dette med utgangspunkt i kvantitative målinger av eksponering.

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen viser at det var om lag 6000 personer med yrkestittelen sveiser i Norge i 2017. En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme, og jobber med å sveise sammen metallkonstruksjoner, alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner. Ved sveising dannes det sveiserøyk og ulike gasser. Hvor mye sveiserøyk som dannes og hva røyken inneholder, avhenger av sveisemetoden, tilsettingsmaterialet, hva det sveises på og om metallet er overflatebehandlet (f.eks. maling). Sveiseaerosolen inneholder ulike metaller/grunnstoffer, hvor mange har kjente helseeffekter. Eksponering for mangan i lave konsentrasjoner kan føre til forstyrrelser i det motoriske nervesystemet. Nivået på eksponering som er nødvendig for å forårsake slike forstyrrelser er lite kjent (Ellingsen et al 2015). I tillegg til metallinnholdet i partiklene, er fysisk-kjemiske egenskaper viktige ved kartlegging av eksponering for sveiseaerosoler. Berlinger et al 2011 fant blant annet at små partikler med diameter under 50 nm i hovedsak var metalloksider, mens større partikler også inneholdt mer flyktige elementer som kalium, fluor, natrium og svovel. Eksponering for sveiserøyk er satt i sammenheng med økt risiko for hjerte-kar sykdom (Ibfeldt et al 2010). Sveiserøyk er av IARC klassifisert som sikker kreftfremkallende for mennesker (Guha et al 2017).

Litteratur

Johnsen et al. Dust exposure is associated with increased lung function loss among workers in the Norwegian silicon carbide industry. Occupational and environmental medicine 2013; 70(11): 803-809
Ellingsen et al. Biologisk monitorering av ovnstappere eksponert for mangan i manganlegeringsindustrien. STAMI-rapport Årg. 17, nr. 1, Oslo: STAMI, 2016.