Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser prosentandel av alle yrkesaktive som oppgir hudkontakt med ulike kjemikalier

I 2016 oppga 30 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 780 000 personer, at de i sitt daglige arbeid har hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, avfettingsmidler og/eller oljer. Andelen som oppgir hudkontakt med kjemikalier har vært relativt konstant på rundt 30 prosent siden 2003. 

Nær halvparten av de yrkesaktive i aldersgruppen 17-24 år oppgir hudkontakt med kjemikalier. De mest utsatte yrkesgruppene er mekaniker, renholder, bonde/fisker og sykepleier. Eksponeringen er mest utbredt blant de med fullført videregående skole eller kortere utdannelse, men også blant kvinner som har fullført inntil fire år på høyskole/universitet.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: 

Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med:

- rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler?

- løsemidler eller andre avfettingsmidler? 

- oljer, smøremidler eller skjærevæsker?  Det skal også svares ja selv om det brukes hansker

Arbeidsmiljørelevans

Hyppig kontakt med vann og med kjemikalier kan forårsake hudplager og hudsykdom

En av hudens viktigste oppgaver er å være en beskyttende barriere mot kjemiske og biologiske stoffer, fysiske faktorer som kulde, mekaniske påkjenninger og infeksjoner. Hyppig kontakt med vann og kontakt med kjemikalier kan skade hudbarrieren og forårsake hudplager og hudsykdom. Den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen er irritativ og allergisk kontakteksem, og i de fleste tilfeller er det hender, håndledd og underarmer som blir rammet (Lachapelle 2014).

Norske studier viser at det er mulig å redusere arbeidsrelaterte hudproblemer og langtidssykefravær ved å fjerne eller redusere hudeksponeringer på arbeidsplassen (Alfonso et al 2016, 2015). I en nylig publisert internasjonal konsensus ledet av STAMI ble det for første gang definert evidensbaserte standarder for forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer, STANDERM (Alfonso et al 2017). Primærforebyggingen går blant annet ut på eliminering av irriterende og allergifremkallende stoffer, samt tekniske og organisatoriske endringer for å redusere skadelig eksponering, opplæring om risikofaktorer, riktig hanskebruk/verneutstyr og bruk av fuktighetskrem.

 

Gå til de ulike temaene i figurene nedenfor for mer detaljert informasjon.

Litteratur