Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir hudkontakt med rengjørings- eller desinfeksjonsmidler

I 2016 oppga 25 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 630 000 personer, hudkontakt med rengjørings- og/eller desinfeksjonsmidler i det daglige arbeidet. Det et litt flere kvinner enn menn som rapporterer dette (28 vs. 21 prosent). Forekomsten er uendret siden 2013.

Som vist i yrkesfiguren er det yrkesgruppene renholder, sykepleier, kokk/kjøkkenassistent, pleie- og omsorgsarbeider og frisør/kosmetolog som rapporterer høyest andel av kontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler? 

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler kan gi hudplager og eksem

Rengjøringsmidler skal fjerne skitt og fett og har ofte irriterende, avfettende, allergifremkallende eller etsende virkninger på huden (Landeck & John 2012, Magnano et al 2009). Desinfeksjonsmidler fjerner virus og bakterier og brukes til hånd- og sårdesinfeksjon og desinfeksjon av rom, overflater, industrilokaler og liknende. I tillegg inneholder produktene ofte duftstoffer eller ande tilsetningsstoffer som kan ha allergifremkallende egenskaper. De som jobber med rengjøringsmidler og/eller desinfeksjonsmidler har som regel også hyppig hudkontakt med vann, noe som kan gi hudirritasjon. Desto lengre tid hendene er våte i løpet av en arbeidsdag, desto høyere er risiko for eksem. De mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommene er allergisk og irritativ (toksisk) kontakteksem. Disse kan også forekomme samtidig. Begge typene kan forårsakes av direkte kontakt mellom huden og et stoff. 

Basert på en analyse av LKU-paneldata med oppfølging av fysisk og kjemisk eksponering fra 2006 til 2009, ble det funnet at vann på huden, rengjøringsmidler, varme, tørr luft og organisk støv var risikofaktorer for selvrapporterte hudplager (Alfonso et al 2015). 16 prosent av hudplagene kunne tilskrives disse eksponeringsfaktorene. 

Det er viktig å unngå videre eksponering for aktuelle stoffer når hudplager og/eller hudsykdommer opptrer. Eksem kan være svært vanskelig å behandle og kan bli kronisk. Allergisk kontakteksem kan også spre seg til andre steder i kroppen ved manglende behandling. Kontakteksem kan følgelig føre til at man i verste fall må slutte i jobben.

Litteratur