Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de har hyppig kontakt med vann

I 2016 oppga 18 prosent av de yrkesaktive, tilsvarende 460 000 personer, hyppig hudkontakt med vann en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Andelen som oppgir hyppig kontakt med vann, har gått gradvis ned fra 2003 (ca. 22 %) til 2016 (ca. 18 %).

Hudkontakt med vann er mer vanlig blant kvinner enn menn (25 vs. 12 % blant menn) og det er de unge kvinnene som i størst grad rapporterer dette. 

Hudkontakt med vann er mest utbredt i yrkesgruppene kokk/kjøkkenassistent, renholder, sykepleier, pleie- og omsorgsarbeider, frisør/kosmetolog og servitør. I alle disse yrkene er hyppig håndvask eller bruk av vann en integrert del av profesjonsutøvelsen. I tillegg er hudkontakt med rengjøringsmidler vanlig, noe som kan bidra til ytterligere utvikling av allergisk kontakteksem.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Får du i ditt daglige arbeid vann på huden flere ganger i timen? Ta også med håndvask. Det skal også svares ja selv om det brukes hansker.

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med vann kan gi hudplager og eksem

En av de viktigste risikofaktorene for å utvikle arbeidsrelaterte hudplager er såkalt vått arbeid, som er definert som arbeid som gjør at hendene er i kontakt med vann og/eller væsker i mer enn to timer i løpet av arbeidsdagen, hyppig håndvask (20 ganger eller mer per dag), og bruk av tette hansker mer enn to timer per dag (Thullner og Waldinger 2008). Dette kan føre til forandringer i hudstrukturen, som igjen kan svekke hudens beskyttelsesfunksjon (Behroozy et al 2014). Endringer i hudstrukturen kan føre til at toksiske substanser og/eller kjemiske stoffer lettere penetrerer huden, for eksempel allergener fra rengjøringsprodukter. Vann på huden opptrer ofte i kombinasjon med eksponering for såper og rengjøringsmidler. 

Basert på en analyse av LKU-paneldata med oppfølging av fysisk og kjemisk eksponering fra 2006 til 2009, ble det funnet at vann på huden, rengjøringsmidler, varme, tørr luft og organisk støv var risikofaktorer for selvrapporterte hudplager (Alfonso 2015). 16 prosent av hudplagene kunne tilskrives disse eksponeringsfaktorene. 

Litteratur

Behroozy et al. Wet-work Exposure: A Main Risk Factor for Occupational Hand Dermatitis. Saf Health Work 2014; 5(4): 175-80