Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de arbeider i fremoverbøyde stillinger uten støtte fra hender eller armer

I 2016 oppga om lag 11 prosent av alle yrkesaktive at de jobbet i framoverbøyd stilling uten støtte en fjerdedel av arbeidstiden. Det tilsvarer 280 000 personer. Andelen eksponerte er redusert fra 19 prosent i 2000 til 11 prosent i 2016. Det er en liten forskjell mellom menn og kvinner, henholdsvis 10 og 12 prosent. Andelen eksponerte er noe høyere i den yngste aldersgruppen (17 - 24 år) og er mest utbredt i manuelle yrker og enkelte serviceyrker.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Arbeider du i fremoverbøyde stillinger uten å støtte deg med hendene eller armene? 

Arbeidsmiljørelevans

Arbeidsstillinger med store leddutslag kan innebære statisk belastning fordi man må overvinne tyngdekraften for å holde kroppsdelen i posisjon.

Det finnes utilstrekkelig dokumentasjon for at statisk belastning av ryggen alene gir økt risiko for ryggplager, men det å arbeide i vridde og bøyde ryggstillinger har vist seg å kunne øke forekomsten av korsryggsmerter og isjiaslignende tilstander. Kombinasjonen av løfting, bæring og arbeid i framoverbøyd stillinger er funnet å gi økt risiko for korsryggsmerter. I en oppfølgingsstudie fra STAMI, basert landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man at arbeid i framoverbøyd stilling uten støtte ga økt risiko for høyt sykefraværsnivå (Sterud 2014).

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av individenes varierende styrke og fysiske forutsetninger.

Litteratur

Veiersted et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. STAMI-rapport nr 6, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.
Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.
STAMI. Fakta om korsryggsmerter. Fakta om arbeidsmiljø og helse nr.2., 2010