Eksporter graf

Om grafen

Figuren viser andelen som oppgir å arbeide med PC

I 2016 oppga om lag 44 prosent av alle yrkesaktive at de arbeider med tastatur eller datamus mer enn 4 timer daglig. Det tilsvarer 1,1 millioner personer. Denne andelen har økt noe den siste 10-års perioden. Prosentandelen som oppgir dette er lik for menn og kvinner, og er vesentlig lavere i den yngste aldersgruppen sammenliknet med de øvrige aldersgruppene. Arbeid foran PC skiller seg fra øvrige mekaniske eksponeringer ved å være mest utbredt blant dem med lengst utdanning.


Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Arbeider du med tastatur eller datamus?

Arbeidsmiljørelevans

Langvarig arbeid ved dataskjerm med bruk av tastatur og mus kan gi statiske belastninger og øke risikoen for smerter i skuldre, underarmer og hender.

Repetitivt arbeid (ensidig gjentakelsesarbeid) kjennetegnes av gjentatte bevegelser med få sekunders mellomrom. Arbeid med tastatur, pekeverktøy (”datamus”) og dataskjerm kan innebære statiske belastninger for eksempel  ved at man stabiliserer hodet for å se på skjermen, og skuldrene for å bruke armene. Studier har vist at det å arbeide med tastatur og mus i mer enn 4 timer pr dag øker risikoen for nakkesmerter, smerter i underarmene/ hendene og skulderplager, men også fordelingen av arbeidsperioder og pauser vil kunne ha betydning for hvorvidt man utvikler smerter. Det er imidletid begrenset dokumentasjon på sammenhenger mellom ulike aspekter ved pc-arbeid og diagnostiserte muskel- og skjelettlidelser. 

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av individenes varierende styrke og fysiske forutsetninger.

Litteratur

Wærsted et al. Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders 2010; 11: 1-15
Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.