Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de arbeider med gjentatte eller ensidige arm- eller håndbevegelser

Forekomsten av arbeid som medfører gjentatte og ensidige hånd- eller armbevegelser har vært relativt stabil de siste tjue årene. I 2016 rapporterte 23 prosent av alle yrkesaktive at de var utsatt for gjentatte og ensidige hånd- eller armbevegelser tre fjerdedeler av tiden eller mer, noe som tilsvarer i underkant av 600 000 yrkesaktive. Repetitive bevegelser er noe mer utbredt blant kvinner enn menn (24 mot 21 %), men varierer i liten grad på tvers av alders- og utdanningsgrupper.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Arbeider du med gjentatte og ensidige hånd- eller armbevegelser?

 

 

Arbeidsmiljørelevans

Arbeid som innebærer både repetisjon og kraftbruk i manuelt arbeid, gir økt risiko for plager i armer og hender.

Repetitivt arbeid (ensidig gjentakelsesarbeid) kjennetegnes av gjentatte bevegelser med få sekunders mellomrom.  Det foreligger dokumentasjon på en mulig sammenheng mellom arbeid som innebærer repetitive arm- og skulderbevegelser og økt risiko for nakkeplager og smerter i underarmer og hender. Det finnes god dokumentasjon for økt risiko for plager i arm og hånd ved samtidig repetisjon og kraftbruk i manuelt arbeid. For eksempel er manuell bruk av 1 kg minst 10 ganger per time vist å gi økt risiko for nerveinnklemmingssyndrom (radial tunnel syndrom) og carpal tunnel syndrom. I en nyere oppfølgingsstudier fra STAMI, basert landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man at gjentatte og ensidige hånd- eller armbevegelser mesteparten av arbeidsdagen ga økt risiko for høyt sykefraværsnivå (Sterud 2014).

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av individenes varierende styrke og fysiske forutsetninger.

Litteratur

Veiersted et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. STAMI-rapport nr 6, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.
McLean et al. Risk factors for the onset of non-specific neck pain: a systematic review. Journal of epidemiology and community health 2010; 65: 565-572
Palmer et al. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2010; 33: 165-191
Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.