Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de løfter 20 kg eller mer

I 2016 oppga om lag 21 prosent av alle yrkesaktive at de løftet 20 kg eller mer daglig. Det tilsvarer 540 000 personer. Denne andelen har gått ned fra 26 prosent i 2000 til 21 prosent i 2016. Tunge løft er mer utbredt blant menn enn kvinner, og er mest utbredt i den yngste aldersgruppen blant begge kjønn.Tunge løft er klart mest utbredt blant yrkesaktive med kortere utdanningslengde.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Må du daglig løfte noe som veier mer enn 20 kg?

Arbeidsmiljørelevans

Tunge løft kombinert med foroverbøyd stilling eller vridning av overkroppen kan bidra til ryggsmerter.

Tunge løft uten vridning eller bøying av ryggsøylen tåler vi normalt godt, men det kan likevel gi umiddelbare, forbigående smerter i form av muskel- eller senestrekk, og muskeltretthet som følge av statisk belastning. Løft i ubekvemme stillinger blir vanligvis vurdert som mer risikabelt fordi det er lettere å pådra seg akutte ryggskader i slike situasjoner. Tunge løft kombinert med foroverbøyd stilling eller vridning av overkroppen kan bidra til ryggsmerter. Manuell håndtering, spesielt tunge løft, er i flere studier funnet å bidra til økt risiko for diagnostisert hofteartrose og kneartrose. I tre oppfølgingsstudier fra STAMI, basert landsrepresentative data fra Levekårsundersøkelsen arbeidsmiljø i 2006 og 2009 (SSB), fant man at løft i ubekvemme stillinger ga økt risiko for korsryggsmerter, nakke og skuldersmerter og høyt sykefraværsnivå, men resultatene var mindre entydige for tunge løft (Sterud et al 2013a2013b2014).

Litteratur

Knardahl et al. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser. STAMI-rapport. Årg. 9, nr. 22, Oslo: STAMI, 2008.
Veiersted et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. STAMI-rapport nr 6, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.