Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som rapporterer at de arbeider så hardt at de puster raskere

I 2016 oppga om lag 15 prosent av alle yrkesaktive at de arbeider slik at de tar i så hardt at de puster raskere en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer 400 000 personer. Prosentandelen som oppgir dette har er noe lavere i 2016 enn i 2000, men har vært rimelig stabil den siste tiårsperioden.

Forekomsten er noe høyere blant menn enn for kvinner, henholdsvis 18 og 12 prosent, og er seks prosentpoeng høyere i de yngste aldersgruppene sammenliknet med de øvrige. Tungt fysisk arbeid er klart mest vanlig i primærnæringen, etterfulgt av bygg- og anleggsyrker.

 Spørsmål still i LKU arbeidsmiljø: Arbeider du slik at du tar i så hardt at du puster raskere?

Arbeidsmiljørelevans

Fysisk tungt arbeid må vurderes sammen med andre risikofaktorer som manuell håndtering av verktøy og og arbeid i ikke-nøytrale posisjoner.

Tungt fysisk arbeid er som oftest en upresis benevnelse på kroppsarbeid som krever bruk av moderat til stor kraft og er energikrevende, men og inkludere høy forekomst av spesifikke faktorer som tunge løft eller uhensiktsmessige eller ubekvemme arbeidsstillinger. I flere studier er det observert en sammenheng mellom yrker som er kategorisert som fysisk tunge jobber (eksempelvis innen bygg og landbruk) og kne- og hofte-artrose. Yrkesaktive som har tungt fysisk arbeid, har også større risiko for å måtte slutte i jobben grunnet helseproblemer, uten at vi vet sikkert hvilken faktor i det tunge arbeidet som er avgjørende. Ved tungt arbeid er enkeltpersonens kapasitet av spesielt stor betydning.

 

Litteratur

Veiersted et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. STAMI-rapport nr 6, årgang 18, Oslo: STAMI, 2017.