Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir innsats-/belønning ubalanse

I 2016 tilsvarende som i 2013 oppga 11 prosent, dvs. om lag 300 000 sysselsatte, at de opplever en ubalanse mellom den innsatsen de legger ned i arbeidet, og den belønningen de mottar i form av anerkjennelse eller lønn.

Innsats–belønning-ubalanse er mer utbredt blant kvinner (13 %) enn menn (10 %) og særlig blant kvinner i aldersgruppen 25–34 år. Yrkesgrupper hvor flere enn én av fem oppgir ubalanse mellom innsats og belønning, er i andre helserelaterte yrker, sykepleier, sjåføryrker og vernepleiere. Yrkesfordelingen gjenspeiler seg i nærings- og sektorfordelingen, og det er særlig blant ansatte i sykehustjenester, i statlig og kommunal virksomhet, blant skift/turnus arbeidere og ansatte i virksomheter med flere enn 200 ansatte, hvor innsats–belønning-ubalanse er utbredt.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: 

  • Størrelsen på lønnen er riktig i forhold til innsatsen og det jeg presterer på jobben
  • Sett i forhold til innsatsen og det jeg presterer, får jeg den respekten og anerkjennelsen jeg fortjener i jobben.

Fordelingen til hvert av spørsmålene fremkommer ved å trykke på nedtrekksmenyen i figuren.

Arbeidsmiljørelevans

Innsats-/belønning-modellen tar for seg arbeidet som en kontraktfestet bytteprosess, hvor innsatsen blir kompensert i form av en tilfredstillende belønning.

Innsats-belønning modellen ble i utgangspunktet utviklet for å identifisere risikofaktorer i arbeidsmiljøet med betydning for hjerte- og karsykdommer, og mange av studiene på feltet har dette som utfall. En permanent opplevelse av utilstrekkelig belønning og verdsettelse er assosiert med økt risiko for hjerte-/karsykdommer (Siegrist, 2004) (van Vegchel, 2005) (Siegrist, 2010) (Dragano, 2017)  og søvnforstyrrelser (Linton, 2015). Innsats-/belønning ubalanse er videre dokumentert å ha en sammenheng med depresjon (Stansfield et al, 2006). I hvilken grad indikatoren har en sammenheng med sykefravær er i mindre grad dokumentert og så langt foreligger det få studier. Innsats-/belønning ubalanse er mer utbredt blant kvinner enn menn, og en ubalanse mellom innsats og belønning i form av lønn, er funnet å bidra til å forklare en del av det høyere sykefraværet blant norske kvinner (Sterud, 2014).

Litteratur

Siegrist J. Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. J Occup Health Psychol 1996; 1: 27-41