Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de har blitt plaget eller utsatt for ubehagelig erting på arbeidsplassen

I LKU stilles det ikke direkte spørsmål om mobbing, men om plaging eller ubehagelig erting, og i 2016 oppga 3,4 prosent, dvs. om lag 86 000 sysselsatte, at de hadde blitt utsatt for dette en gang i måneden eller mer. Av disse opplevde 2,2 prosent at de ble utsatt for plaging eller ubehagelig erting av kolleger, mens 1,7 prosent opplevde at de ble utsatt for dette av leder. 

Forekomsten av plaging eller ubehagelig erting i norsk arbeidsliv er relativt stabil i perioden 2006–2016. Samlet sett ser plaging eller ubehagelig erting ut til å være nokså jevnt fordelt når det gjelder både kjønn og alder, men er noe mer utbredt blant dem med grunnskole utdanning. Anleggsarbeider, bonde/fisker, lager-transportarbeider.Yrkesaktive i håndverksyrker, i primærnæringen, lager-/transportarbeider og kokk opplever noe mer mobbing enn gjennomsnittet for alle yrkesaktive.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hender det at du selv blir utsatt for plaging eller ubehagelig erting 

  • av arbeidskamerater?
  • av overordnede?

Fordelingen til hvert av spørsmålene fremkommer ved å trykke på nedtrekksmenyen i figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

Mobbing dreier seg om vedvarende negative handlinger mot ett eller flere individer som reelt eller opplevd er underlegne i den aktuelle situasjonen.

Mobbing er uønskede handlinger med store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet. Mobbing handler om situasjoner på arbeidsplassen der en person over lengre tid utsettes for negativ behandling fra en eller flere i arbeidsmiljøet, og der personen som rammes har vanskelig for å forsvare seg mot disse handlingene (Einarsen, 1994). I en nyere studie fant man at intensiv mobbing er belastende og skadelig og gir angstsymptomer uavhengig av personen som er utsatt mener at vedkommende kan forsvare seg mot mobbehandlingene (Nielsen, 2017). 

Personer som har opplevd mobbing, rapporterer høyere forekomst av ulike typer stressrelaterte symptomer, som angst- og depresjonssymptomer (Verkuil, 2015), selvmordstanker og somatiske helseplager (Nielsen, 2015) (Nielsen, 2014). For noen blir konsekvensen at de ikke klarer å komme tilbake til arbeidslivet. I en nylig publisert kunnskaps oppsummering dokumenteres det at det er en sammenheng mellom mobbing og risiko for sykefravær (Nielsen, 2016). Samlet sett viser en rekke studier at mobbing kan føre til ulike helseplager, men enkelt studier peker også på at psykiske plager kan være relatert til senere eksponering for mobbing (Finne, 2011).

Litteratur